اندیشه لیبرالیسم هیچگاه بر اقتصاد ایران بطور کامل راه نیافت.

اندیشه لیبرالیسم هیچگاه بر اقتصاد ایران بطور کامل راه نیافت.

انتقاد از سیاست های لیبرالیسم اقتصادی در ٩٠ سال سپری شده تاریخ معاصر ایران در حالی انجام شده و می شود که اداره اقتصاد ایران هیچ وقت شاهد تصمیم گیر ی بر اساس تفکر لیبرالی نبوده است .
ده ها دولت مستقرشده در ایران پس از ۱۳۰۴به بعد به چند دلیل نتوانسته یا نخواسته اند آموزه ها لیبرالیسم رابه کار گیرند . نخستین و سترگ ترین آموزه لیبرالیسم این است که دست و پای دولت از کسب و کار شهروندان جمع شود که این آموزه در ٩٠ سال تاریخ معاصر ایران هرگز اجرایی نشده است . نادیده گرفتن این آموزه لیبرالیسم چند دلیل داشته است . دلیل نخست قانون اساسی ایران در دوره حکومت شاهان پهلوی و هم اکنون در نظام جمهوری اسلامی است که وظایف گسترده ای برای دولت تعیین و مطابق با آن اختیارات فوق العاده ای نیزبه نهاددولت داده است. دولت های ایران شایددر مقاطع کوتاهی گام هایی برای آزادسازی اقتصاد ازاستیلا دولت برداشته اند اما این گام های کوچک هم در همان قدم های اول متوقف شده است. مخالفت گسترده و سازمان یافته احزاب چپ گرای ایران و نهادها روشن فکر ایرانی از ١٣٢٠ تا همین امروز هر تصمیم آزادی خواهانه در اقتصاد ایران را با این توجیه که تهیدستان ایرانی تیره روزتر می شوند از همان گام نخست سرکوب کرده و می کنند.دستگاههای سرکوب اندیشه و تبلیغات پر سرو صدا یی که لیبرالیسم اقتصادی را با فقیرترشدن مردم مساوی می داند از سو روشن فکران و همدست ناخوانده آنها در منصب مدیریت شرکتهای بررگ دولتی و صدها موسسه و سازمان دولتی راه هرتصمیم در مسیر آزادسازی اقتصاد را بسته است . برخلاف تبلیغات عجیب نیروهای رادیکال حاضر در قدرت سیاسی امروز و نیروهای چپ سیاسی در دههای گذشته اقتصاد ایران هرگز با نظر سرمایه داران اداره نشده است . این دو گروه رانتخواران و کسانی که از راه فساد به درآمدهای افسانه ای دست یافته اند را بورژوازی معرفی می کنند تا تخریب نظام سرمایه داری بر پایه آزادیخواهی اقتصادی ممکن شود.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)