پاک ترین نگاه در برابر گناه

پاک ترین نگاه در برابر گناه

ما انسانها بیشتر دنبال مقصر می گردیم تا بدان حل کردن صورت مسله ها.اینکه من گناه کار نیستم و اینکه دیگران خودشان را خوش رفتار کنن و… بسیاری دیگر از این نمونه که در همه جای زندگی به چشم می خورد.با ما همراه باشید تا داستانی پیرامون این موضوع برایتان نقل کنیم…
روزی استاد معرفت در مدرسه مشغول درس گفتن بود. یکی از شاگردان پرسید:” استاد! در این دیارپاکدامن ترین مردمان همین اهالی مدرسه هستند !اینطور نیست!؟ به هرحال ما اهالی مدرسه شبانه روز مشغول فراگیری علوم معرفتیم وبقیه به زندگی عادی مشغول اند!؟”شیوانا رو به بقیه شاگردان کرد و از آنها در اینخصوص سوال کرد. تقریبا همه آنها به جز یکنفر گفتندکه بلی ما پاک ترین و کم گناه ترین مردمان این شهریم!”شیوانا تبسمی کرد و گفت:” چقدر جالب! قبل از اینکه کلاس شروع شوددیدم پشت در مدرسه شخصی مشغول انجام گناهی زشت است وبی پروا به چنین کاری مشغول است. “تا این جمله اززبان شیوانا بیرون آمد تقریبا تمام شاگردان به جز همان یک نفر به سمت درب مدرسه هجوم آوردند تا ببینند قضیه چیست!؟ چند دقیقه بعدهمه شاگردان سرخورده و شرمزده سرجای خود نشستند و در سکوت به شیوانا خیره شدند. یکی از شاگردان با تبسم گفت:” استاد! هیچکس پشت دیوار مدرسه نبود!؟” شیوانا با تاسف سری تکان داد و گفت:”همه شما به جز این یک نفر برای دیدن صحنه گناه کلاس را ترک کردیدو حریصانه نگاه های خود را به این سو و آنسو دوختید تا صحنه وقاحتی راشاهد باشید. اما این یک نفر همچنان سرکلاس ماند و شرمزده نگاهش را به زمین دوخت و هیچ نکرد. اکنون شما برای من بگوئید چه کسی گناهکار تر است!؟ او که برای دیدن صحنه های زشت ونامناسب حریص و بی پرواست و یا آنکه شرم و حیا در وجودش قویتر از نیروی کنجکاوی در دیدن زشتی و وقاحت است؟اگر شاهد مشتاقی برای دیدن صحنه های زشت نباشد ، رفتارهای زشت قبح وکراهت خود را از دست نمی دهند و عمومیت پیدانمی کنند. اگر می بینید عمل زشت و ناپسند در دیاری شیوع یافته بدانید که دلیل اصلی آن وجود مشتری برای دیدن صحنه وشنیدن خبر آن اتفاق زشت است. خوب اکنون برایم بگوئید پاکدامن واقعی چه کسی است؟ اوکه عمل زشتی انجام نمی دهد ، اما ازدیدن و بزرگنمایی و تعریف زشتی های دیگران پروایی ندارد و یا آن کسی که نه انجام عمل زشت وناپسند را در شان خود می بیند ونه برای دیدن زشتی های دیگران اشتیاق دارد؟ اگر جواب این سوال را پیدا کردید خواهید فهمید که شماپاکدامن تریدیامردم عادی!این داستان بسیاری از ما هاست که همیشه دنبال گناه کار می گردیمغافل ازاینکه ممکن هست خودمان مشکل اصلی موضوع باشیم

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)