ابومسلم خراسانی

ابومسلم خراسانی

ابومسلم خراسانی یکی از نماد های ایرانی است که در برابر ظلم به پا خواست.شخصیت وی یک نماد ایرانی و اسلامی است که از مناطق خرسان به پا خواست.برای اینکه اطلاعات مفیدی پیرامون ابومسلم خراسانی به دست بیاوریدبا ما همراه باشید…
چنان که در تاریخ نهضت های ملی ایرانیان دیده ایم ملت ایران برای رهایی ازقید اسارت تازیان ازراههای مختلف استفاده کرد که یکی از آنها طریق جنگ و عصیان و دیگری ادبیات و دیگر دین بود. ابو مسلم از جمله کسانی است که درعین توجه به ملیت، درحالیکه قیام او برای تحکیم مبانی ملیت و استقلال ایران مفید و موثر بود از طریق مذهب استفاده بردو باتقویت یکی از مذاهب اسلامی یعنی تشیع بر ضد خلفای اموی که ازمخالفین جدی شیعه بوده اند، قیام کرد و آنان را از میان برد تاسرانجام مخالفین جدی ایران و ایرانیان و طرفداران سیادت نژادی عرب یعنی بنی امیه را برانداخت و حکومت را بدست ایرانیان داد. ابومسلم درکودکی نزد عیسی بن معقل در اصفهان زندگی می کرد،دراین زمان چند تن از مبلغین ابراهیم بن محمد، امام بنی عباس ، نزد عیسی رفتند و چون استعداد و هوش ابو مسلم را مشاهده کردنداو را پیش ابراهیم امام در مکه بردند و ابو مسلم در نزد امام به خدمت پرداخت تا سر انجام در سال ۱۲۸ هجری هنگامی که جوانی نوزده ساله بود ازجانب ابراهیم امام مامور خراسان گشت تا در آنجا که در آن زمان از مراکز مهم تشیع بود به تبلیغ شیعه عباس بپردازد. در این مدت دعوت شیعه بنی عباس مخفیانه انجام می شد اما در سال ۱۲۹ هجری هنگامیکه ابو مسلم همراه با هفتاد تن از روسای شیعه عازم مکه بود در کومش ( نام قدیم ناحیه سمنان ودامغان) نامه ای از ابراهیم دریافت کرد که فرمان ان نامه چنین بود:« از هر کجا که نامه را یافتی بازگرد و به دعوت آشکار شیعه آل عباس بپرداز.»از این رو ابومسلم به یکی از روستاهای مرو به نام فنین بازگشت و روسای آل عباس را نیز به مرو رود و طالقان و خوارزم و تخارستان و اطراف بلخ فرستاد تا دعوت خود را آشکار سازند.
نماد خراسانی یک نماد ایرانی اسلامی گشت که در برابر استبداد شورید وتحمل نکرد،لذا در تاریخ تمدن ایرانی ماندگار شد.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)