روابط عمومی دیجیتال

روابط عمومی دیجیتال

این روزها از تکنولوژی های جدید اخبار زیادی به گوش می رسد.نرم افزار های اجتماعی جدید و اپلیکشن های جالب و… که در زمینه ارتباط های دیجیتال انسان را از دنیای حقیقی به دنیای مجازی می برد که هیچ محدودیتی ندارد.شناخت نسبت به روابط دنیای مجازی برای هریک از ما امری لازم بنظر می رسد.شناخت دنیایی بدور از حقیقت. با خبار ایران همراه باشید..
هرجامعه ای که ازلحاظ باراطلاعاتی غنیتر باشدراحت تر پله های پیشرفت را طی خواهدنمود .درجوامع اطلاعاتی وجوامع دیجیتالی که براساس جمع آوری، انباشت،چرخش و گردش سریع داده ها و اطلاعات از طریق رایانه و اینترنت بناشده روابط عمومی ها بر اساس ایفانقش اطلاع رسانی یکی از عوامل اصلی تولیدکننده اطلاعات هستند.بازیگراصلی جوامع اطلاعاتی و دیجیتالی مراکزتحقیقاتی،روابط عمومی ها ووظیفه اصلی اطلاع رسانی آنها است . روابط عمومی تغذیه کننده چنین جوامعی است .روابط عمومی هابخش دولتی،نیمه دولتی وخصوصی،سازمان هاسیاسی،اجتماعی،فرهنگی،صنعتی،بازرگانی ،بخش اصلی اطلاعات درجوامع اطلاعاتی آینده راتولیدوبه جریان می اندازند . درعصر الکترونیک،روابط عمومی الکترونیک روش بکارگرفتن فن آوری جدید ارتباطی واطلاعاتی سیستم های نوین اطلاع رسانی برای ارائه خدمات منطبق برخواسته ها و نیازهای مخاطبان بطور لحظه ای ( on lin ) بمنظور تحقق بخشیدن به هدفهای روابط عمومی است . در این عصر ، رسانه ها و افکار عمومی اهمیت ویژه می یابند؛رسانه هادیگرابزار تبلیغاتی نیستند؛ مهندسی روابط عمومی در عصر آگاهی و جامعه آگاه ، تنهایک فعل سخت افزاری نیست،بلکه کار نرم افزارانه نیز هست وفرآهم کردن فضای نرم افزاری شامل برقراری رابطه و ایجاد اعتماد دوسویه هنجارهای مشترک وزمینه های ذهنی میان خود و مخاطب نیز ضروری و حائز اهمیت است . درهر صورت فعالیت در روابط عمومی به معنای نوین آن نوعی حرکت ظریف بین دانش وتجربه است . روابط عمومی دیجیتال عبارت است از استفاده ازفناوری دیجیتالی خصوصاً کاربردهای مبتنی بروب سایت های اینترنتی برای افزایش دسترسی وارائه خدمات و اطلاعات ارتباطی به کاربران وسازمانها ونهادها و دریافت اطلاعات از طریق آن می باشد؛ این روش زمینه بالقوه ای برای ایجاد رابطه ای ساده،روان ومؤثر بین سازمانها و مؤسسات بایکدیگرونهادهای اجتماعی و مدنی در راستای ارائه خدمات رایگان ، فوری و فراگیر به کلیه گروههای کاربر فرآهم خواهد کرد . روابط عمومی دیجیتال فرصتهایی رافرآهم می سازدتاکیفیت ارائه خدمات به کاربران بهبود یافته و آنان را قادر می سازد در هر ثانیه و دقیقه به حجم وسیعی از خدمات و اطلاعات دسترسی پیدانمایند.ازویژگی های خاص این روابط عمومی ها این است که محدود به زمان ومکان نیست.خدمات و اطلاعات در تمامی روزها و ساعات دردسترس شهروندان و مخاطبان است وکارگزار روابط عمومی دیجیتال یک آدم فنی نیست ونباید هم باشد ، بلکه او ضمن آشنایی با مسائل IT و تسلط به مسائل ارتباطی ایده می دهد وتصمیم سازی می کند . مهمترین وظیفه روابط عمومی دیجیتال درجامعه اطلاعاتی آینده،برقراری ارتباط دو سویه ومتعادل بین سازمانها و مردم ، ارائه خدمات و اطلاعات موردنیازشهروندان بطور شبانه روزی است .

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)