معضلات اینترنت رابشناسیم

معضلات اینترنت رابشناسیم

استفاده از اینترنت در دنیای امروز غیرقابل انکار است . معضلات اینترنت بروی انسان اثرات منفی بسیاری می گذارد.از طریق آن حتی تبادل فرهنگ امری آسان شده است .بسیاری از دولت ها از طریق آن به اهداف خود می رسند.تا جایی که از آن به عنوان جنگ نرم یاد می کنند. وبه عنوان سلاحی نامریی وفرهنگی که اثرات آن خیلی آهسته به جامعه تزریق شده وهدف را امکان پذیر می نماید.
معضلات اینترنت وگفتگوهای خانوادگی
بدون شک از اوایل قرن بیستم باتوسعه رسانه های جمعی میزان ارتباطات میان فردی کاهش یافته است درسازمانها،دراجتماعات فامیلی ودرخانواده ها،افرادکمتر گفتگومی کنند ویااینکه تمایل به گفتگو دربین انسانهاکم شده است. اینترنت نقش گفتگو راکمرنگ ترکرده است وزنگ خطرات جدی را برای ارتباطات انسانی به صدا درآورده است.امروزه هرکدام از اعضای خانواده وقتی ازمحل کار به کانون گرم خانواده برمی گردندبه اتاق خود رفته وسرگرم فعالیت با کامپیوترخود و اینترنت می شوند. حتی چای،شام و صبحانه خود را روی میزکامپیوتر میل می کنند.کاهش یابه مفهومی دیگرفقدان گفتگوهای خانوادگی بطورحتم پس ازمدتی میزان شناخت افراد خانواده راازیکدیگر کاهش می دهدوبه کاهش میزان اعتماد اعضاء خانواده به یکدیگر می انجامد و نتایجی منفی را درپی خواهدداشت.ازطرفی این فعالیت اعضاخانواده پس ازمدتی به گوشه گیری می انجامدورغبت به زندگی اجتماعی وتعامل خانوادگی راکاهش می دهد.
معضلات اینترنت واخلاقیات
یکی ازتهاجمات مخالفان اینترنت توسعه پورنوگراف یاتصاویر مستهجن یاخلاف عفت عمومی یا حداقل امکان دسترسی آسان و فوری نوجوانان به این تصاویر است. ازطرفی اینترنت این فرصت را مهیّا کرده است که افراد به راحتی «حق مؤلفان» رازیر پای بگذارند و آشکارا ازسایت ها و وبلاگ های دیگران دزدی کنند که توسعه آن می تواند روحیه تجاوز به حقوق دیگران راافزایش دهد.
اعتیاد از معضلات اینترنت
یکی ازخاصیت های خاص اینترنت جاذبه و گرایش مستمربه سیر وگردش درآن توسط استفاده کنندگان از آن است که پس ازمدتی افرادرا به شدت به خود وابسته می کندتاحدی که برای برخی افراداعتیاداینترنتی می آورد وزندگی بدون آن برای آنان غیرممکن می شود. لذا افراد بایستی حد و مرز استفاده از اینترنت را مشخص کنند. والدین در این زمینه مسئولیتی جدی برای تعیین زمان ومدت استفاده فرزندان رابعهده دارند.
احتیاط در معضلات اینترنت
خانواده ها هم چنین دراستفاده فرزندان ازاینترنت بایستی آنان را آگاه کنند که اسرار ، محتوا و تصاویر شخصی خانواده ، مختص خانواده است و مصرف عمومی ندارد. فرزندان بایستی آگاه شوندکه تمامی محتوا ومطالب اینترنت قابل اعتمادنیست و مورداستفاده عمومی ندارد.
فرزندان بایستی بیاموزند که حریم شخصی وحریم خانوادگی حرمت دارد و خودگشودگی غیرمحتاطانه می تواندلطماتی جدّی به زندگی خانوادگی بزند.
همچنین ورود به سایت های ناشناخته امکان ویروسی شدن نرم افزارهای کامپیوتر و یاحتی صدمه خوردن سخت افزارها وزیان اقتصادی رانیز در پی دارد.
با برشمردن برخی از مسایل مرتبط با خانواده ها و اینترنت ، گام اول، آگاهی والدین ازچگونگی مصرف اطلاعات اینترنت است و این آگاهی روند بهره مندی از اینترنت رابهبود خواهدبخشید.

«
»

بدون نظر (اولین نظر را وارد کنید)