آرشیو برای مرداد، ۱۳۹۵

قبلاً حساب شده است!

قبلاً حساب شده است!

صورت حساب شاید داستان های زیادی شنیده اید و از آن ها عبرت گرفته اید ویا صرف اینکه داستانی خوانده باشید ،آنرا خواندید.اما این داستان بیانگر حس زیبا وقشنگی است که دربسیاری از ما انسان ها هست اما گاهی به خواب زمستانی می رود وبرای بیدار کردنشان نیاز داریم تا گاهی تلنگری بخورد.با ما همراه باشید. پسرک فقیری برای گذران زندگی و تامین مخارج تحصیلش دستفروشی ...

ادامه مطلب